Algemene Voorwaarden ChemNow

Inhoudsopgave:

Artikel 1- Definities

Artikel 2- Toepasselijkheid

Artikel 3- Overeenkomst, aanbiedingen en betalingen

Artikel 4- Prijzen

Artikel 5- Producten

Artikel 6- Levering, retourneren en annulering

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8- Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 9- Overmacht

Artikel 10- Aansprakelijkheid

Artikel 11- Diversen

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Partijen: de leverancier en de klant.

Klant: de partij waarmee de leverancier een overeenkomst is aangegaan.

Leverancier: ChemNow, onderdeel van CN Distributions

Producten: de aangeboden producten op de website van ChemNow.

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst, dan wel de gedane bestelling in de webshop van ChemNow.

Afgesproken prijs: de prijs volgens de overeenkomst zoals die door klant aan leverancier betaald dient te worden met betrekking tot de levering van de producten uit de overeenkomst.

Levering: de levering van de producten zoals bepaald in de overeenkomst tussen partijen.

Schriftelijk: papieren documenten alsmede correspondentie via een elektronisch medium zoals e-mail of smartphone.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van de webshop van ChemNow, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Zij maken onlosmakelijk deel uit van alle overeenkomsten tussen partijen.

2.2 Door gebruik te maken van de webshop van ChemNow, producten en/of diensten die worden aangeboden door ChemNow, alsmede bij communicatie met de leverancier, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Leverancier behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.3 Alle rechten en aanspraken zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, dan wel in eventuele aanvullende overeenkomsten tussen partijen bedongen ten behoeve van de webshop, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door leverancier ingeschakelde tussenpersonen en anderen derden.

2.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken door schriftelijke aanvaarding en bevestiging van de leverancier.

Artikel 3: Overeenkomst, aanbiedingen en betalingen

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt leverancier dit binnen tien (10) werkdagen mede na ontvangst bestelling.

3.2 Alle aanbiedingen in onze webshop zijn vrijblijvend en leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen.

3.3 Betaling dient direct na aankoop via de webshop te geschieden. Zonder vooraf overeengekomen korting of compensatie op dezelfde dag als factuurdatum.

3.4 Betalingen worden alleen geaccepteerd op een van de wijzen zoals aangegeven in het bestelproces van de webshop.

3.5 Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van de service van derden.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW. Echter exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld.

4.2 De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt door leverancier geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Indien prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs door te berekenen aan de klant, nadat de klant hiervan schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5: Producten

5.1 Klant erkent door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, dat de bestelde en gekochte producten gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben en dat klant wettelijk gerechtigd is om deze producten dan wel materialen te ontvangen.

5.2 De aangeboden producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik zoals laboratoriumonderzoek en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5.3 De aangeboden producten door leverancier zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor menselijke consumptie. Klant verklaart en garandeert leverancier uitdrukkelijk door het aangaan van een overeenkomst dat de aangeboden producten gebruikt worden voor laboratorium onderzoek. De eigenschappen van deze stoffen zijn niet volledig onderzocht en kunnen niet worden gegarandeerd.

5.4 De aangeboden producten door leverancier zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Klant bevestigd door het aangaan van een bestelling en daarmee het aanvaarden van onze algemene voorwaarden dat hij of zij zich niet onder deze leeftijdsgrens bevindt noch namens anderen te bestellen. Bij twijfel kan een kopie identiteitsbewijs worden opgevraagd.

5.6 Het aanschaffen van producten via de website van leverancier geschied volledig op eigen risico. Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van de geleverde goederen.

Artikel 6: Levering, retourneren en annulering

6.1 Aangegeven levertijden zijn indicatief. Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van vertraging gedurende het transport van de bestelde goederen.

6.2 Klant heeft het recht binnen 14 dagen de bestelling te annuleren dan wel te retourneren. Producten dienen ongebruikt en de gesealde verpakking mag niet geopend dan wel beschadigd zijn. Indien het gesealde product geopend is dan wel beschadigd kan het product niet geretourneerd worden en vindt er geen enkele compensatie plaats. De kosten voor het retour zenden van producten zijn altijd voor rekening van de klant.

6.3 Een eventuele retourzending dan annulering (binnen 14 dagen na ontvangst bestelling) dient altijd eerst per email aangekondigd te worden bij leverancier. Pas na bevestiging van de annulering dan wel retourzending wordt de eventuele annulering dan wel retourzending geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn volledig voor de klant. Onvolledig betaalde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.4 klant heeft de verplichting om bij aflevering van de bestelling te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is dient de klant de leverancier zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, dit uiterlijk binnen (7) dagen na aflevering. Deze kennisgeving dient schriftelijk en gemotiveerd plaats te vinden.

6.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen en dat leverancier met deze bewering akkoord is, heeft de leverancier de keuze om de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde te restitueren.

6.6 Overschrijding van enige levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

6.7 Leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken van bestellingen wanneer de klant kiest voor een andere manier van verzenden dan door middel van verzending met pakketpost inclusief track en trace service.

6.8 Indien bestellingen zijn geplaats op deze website met door leverancier verzonden track en trace service via pakketpost ( dit geldt uitdrukkelijk niet als gekozen wordt voor brievenbuspost met track en trace), zal in het geval van het zoek raken van een bestelling, de bestelling gratis vervangen en opnieuw verzonden worden door leverancier, dit echter alleen na onderzoek en schriftelijke bevestiging door PostNL dan wel een andere partij die de verzending heeft behartigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van geleverde producten door leverancier gaat pas over, indien klant hetgeen op grond van enige overeenkomst aan de website van leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan.

7.2 Het risico ter zake van de bestelde producten gaat over op klant reeds op het moment van de aflevering.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten, rechten, verplichtingen, bestellingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen klant en leverancier zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt geacht te verstaan iedere tekortkoming of omstandigheid, voorzien of onvoorzien, welke niet aan leverancier kan worden toegerekend, welke het permanent of tijdelijk onmogelijk maakt de overeenkomst na te komen. Hierbij is mede inbegrepen een abnormale prijsstijging van aanleverende bedrijven aan leverancier.

9.2 Onverminderd aan de overige aan haar toekomende rechten, heeft leverancier in geval van overmacht het recht om naar eigen inzien de uitvoering van de bestelling te ontbinden dan wel op te schorten. Dit door schriftelijke mededeling aan klant en zulks zonder dat leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade, dan wel voor enige claims voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de levering, verkoop, bestelling of gebruik van de geleverde producten.

10.2 Uitsluitend in geval van opzet of grove nalatigheid is de leverancier alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming. Vergoeding van schade zal niet geschieden voordat de klant de leverancier schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, dan wel dat de schade verwijtbaar is aan de leverancier, dan wel dat de klant heeft aangetoond voldoende maatregelen te hebben genomen om de schade te beperken of te voorkomen.

10.3 In het geval dat de leverancier, na onomstotelijk bewijsbare en verwijtbare tekortkoming, verplicht is tot schadevergoeding zal dit uitsluitend beperkt zijn tot directe schade met een maximum van het bedrag van de overeenkomst met klant exclusief de BTW.

Artikel 11: Diversen

11.1 Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over de bestelde goederen. Deze dienen op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, dieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen bewaard te worden.

11.2 Alle producten worden uitsluitend verkocht voor research doeleinden. Producten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor menselijke consumptie.

11.3 Het is klant of derden niet toegestaan om de naam van leverancier of diens logo te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van leverancier.

11.4 Alle klanten die bestellingen plaatsen in onze webshop dienen 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kan leverancier de order annuleren dan wel om bewijs van identiteit vragen.